Forretningsbetingelser

For EatMyBill ApS

Version 0006 datereret 18-8-2022

 

 1. OMFANG

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle services/ydelser/produkter som købes/leveres af EatMyBill ApS (EMB)

 

 1. SERVICES 

2.1 EMB tilbyder Kunden en rentefri Betalingsaftale. Med denne ordning har EMB mulighed for at tilbyde Kunden at kunne afdrage regninger over en periode på op til 12 måneder svarende til op til 13 Rater. Heraf svarer en Rate til Hovedstolen divideret med antallet af Rater. Nedenstående er et eksempel med en Hovedstol på 510,- Dkr.

Kunden deler en bøde på 510,- Dkr. op i 5 rater. Det månedlige faktureringsgebyr udgør 9,95 DKK.

Ved indgåelse af aftalen betales altså:

510/5 + 9,95 = 111,95 Dkr.

Endelige omkostninger for kunden:

111,95 * 5 = 559,75 Dkr.

Ved indgåelse af aftalen betales ”1. Rate” med det samme. De resterende Rater er forfaldne 30 kalenderdage efter at ”1. Rate” er forfalden. Det vil sige at ”2. Rate” er forfalden 30 kalenderdage efter ”1. Rate”, ”3. Rate” er forfalden 30 kalenderdage efter ”2. Rate” osv. Ved opsigelse af Kundens betalingsaftale forfalder alle fremtidige Rater samt eventuelt andre skyldige omkostninger til øjeblikkelig betaling.

2.2 EMB tilbyder at hjælpe Kunden med at klage til Parkeringsselskabet der har udstedt Kundens modtagne Parkeringsafgift, mod at Kunden betaler ”Klage over parkeringsafgift Service gebyr”. Beløbet for dette Gebyr fremgår af EMB’s prisliste, og kan tilsidesættes af særlige kampagnepriser. Dette vil fremgå på EMB’s platforme.

EMB tilbyder udelukkende at strukturere og sende klagen til Parkeringsselskabet, og vende tilbage til Kunden når der er modtaget et svar på klagen fra Parkeringsselskabet. EMB er ikke forpligtet til på nogen anden måde at følge op i forhold til Parkeringsselskabet, eller forfølge det retsligt efter et eventuelt afslag er afgjort af Parkeringsselskabet.

2.3 EMB tilbyder at Kunden kan betale sin regning direkte uden brug af Betalingsaftale, mod at betale et Faktureringsgebyr. EMB tilbyder yderligere at Kunden kan klage over sin Parkeringsafgift, uden brug af Betalingsaftale.

2.4 Indgåelse af en Betalingsaftale kræver NemID validering.

2.5 EMB kan til enhver tid afvise at indgå en Betalingsaftale med Kunden, og EMB kan sætte et maksimum antal Betalingsaftaler, som Kunden kan have via EMB.

  GEBYRER OG OMKOSTNINGER

3.1 EMB fakturerer Kunden et Faktureringsgebyr hver gang Kunden skal betale en Rate, eller hvis Kunden vælger at betale sine parkeringsafgifter samt regninger uden brug af Betalingsaftale. Information om størrelsen på dette fremgår af EMB’s Prisliste.

3.2 EMB fakturerer et ændringsgebyr, hvis Kunden vælger at ændre på afdragsprofilen, herunder at forkorte afdragsperioden og betale restgælden før tid. Dette gebyr er relateret til håndtering og administration af ændringen, samt dækning af interne og eksterne omkostninger der måtte påløbe EMB. Grundet EMB’s potentielle behov for at ændre sin finansiering tilsvarende og kommunikere forpligtelserne, fremgår herved ændringsgebyr af EMB´s Prisliste.

3.3 EMB kan beregne de maksimale forsinkelsesrenter jf. Loven om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr. 638 jf. lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 (morarenteloven).

3.4 EMB kan sende Hovedstolen inkl. alle skyldige gebyrer, omkostninger mv. til udenretslig og retslig inddrivelse og alle omkostninger, under dansk ret, som dette måtte medføre, vil blive faktureret til Kunden.

3.5 EMB fakturerer Kunden egne timer relateret til enhver form for inddrivelse, med en fast timesats på 750,- Dkr i timen.

 

 1. TILBAGEBETALING VED BETALINGSAFTALE

4.1 Hovedstolen betales af i Rater. Bemærk at hvis aftalen er opsagt forfalder alle fremtidige Rater til øjeblikkelig betaling.

4.2 Kunden kan til enhver tid indfri det Skyldige beløb mod at betale et Ændringsgebyr.

4.3 Alle indbetalinger på Betalingsaftalen afskrives i følgende rækkefølge: omkostninger, rykkergebyrer, øvrige inkassoomkostninger og dernæst den resterende Hovedstol.

4.4 Kunden forpligter sig til at registrere et gyldigt Betalingskort og til at holde dette opdateret, således at alle betalinger som EMB har ret til at hæve, kan hæves rettidigt af EMB jf. disse Forretningsbetingelser.

 

 1. KUNDENS FORTRYDELSESRET

5.1 Kunden kan fortryde Betalingsaftalen inden 14 dage efter at aftalen er indgået. Såfremt Kunden vil benytte sig af fortrydelsesretten, skal meddelelse herom være afgivet til EMB inden fristens udløb på følgende e-mailadresse support@eatmybill.com med klar angivelse af navn, adresse og kundenummer.

5.2 Hvis fortrydelsesretten udløber på en lørdag, søndag, helligdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, anses fristen først for at udløbe den følgende hverdag.

5.3 Kunden accepterer at ved benyttelse af fortrydelsesretten, vil alle resterende Rater forfalde til øjeblikkelig betaling. EMB kan trække de resterende Rater og et stk. Faktureringsgebyr på Kundens tilknyttede betalingskort uden yderligere tilladelse fra Kunden, med henblik på endelig afregning af mellemværende.

5.4 Hvis EMB ikke kan trække det aftalte beløb på Kundens Betalingskort, betragtes det aftalte beløb som værende skyldigt til EMB og misligholdt. EMB kan efter en rykkerskrivelse sende dette til inddrivelse inkl. omkostninger til rykkerskrivelser.

 

 1. MISLIGHOLDELSE

6.1 Såfremt en Betalingsaftale misligholdes, kan EMB beslutte at alle fremtidige Rater og eventuelt andre skyldige omkostninger forfalder til øjeblikkelig betaling.

6.2 Hver af følgende hændelser betragtes som misligholdelse af Betalingsaftalen:

 1. a) EMB kan ikke trække det aftalte beløb på Kundens tilmeldte Betalingskort. b) Kunden tages under konkursbehandling, gældssanering eller påbegynder akkordforhandlinger med øvrige kreditorer. c) Kunden afgår ved døden. d) Hvis Kunden opfører sig truende overfor EMB’s medarbejdere og/eller gentagne gange fornærmer EMB’s medarbejdere. e) Kunden tager bopæl uden for Danmark. f)  Kunden har fortiet eller afgivet urigtige oplysninger til EMB i forbindelse med Betalingsaftalens indgåelse eller senere.

6.3 I tilfælde af Kundens misligholdelse af Betalingsaftalen, er EMB berettiget til at indberette Kunden til RKI (Experian), Debitor Registret og lignende. Misligholdelse af Betalingsaftalen medfører, at der vil påløbe yderligere omkostninger og morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler.

6.4 Långiver kan overgive inddrivelse til ekstern inkasso hos tredjemand uden yderligere notifikation eller varsel til Kunden.

 

 1. KOMMUNIKATION

7.1 EMB forbeholder sig retten til at optage samtaler eller på anden vis dokumentere kommunikation med Kunden.

et7.2 Kunden er forpligtet til straks at opdatere ændringer i betalingskortoplysninger, adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse enten i EMB app’en, eller på den hjemmeside som Betalingsaftalen er indgået på.

 1. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

8.1 EMB kan helt eller delvist overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser til både koncernforbundne selskaber eller til en uafhængig tredjemand.

8.1.1 EMB kan endvidere autorisere tredjemand til at opfylde EMB’s forpligtelser og rettigheder i henhold til Betalingsaftalen. Hvis EMB enten overdrager, pantsætter eller autoriserer tredjemand til at opfylde rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Betalingsaftalen, vil EMB i forbindelse hermed videregive de af Kunden afgivne oplysninger til denne tredjemand.

 1. ANSVAR

9.1 EMB er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller beskadigelse af data som følge af eller forårsaget af dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske myndigheders handlinger, krig, strejke, blokader, lockouts, sabotage, hacking eller andre force majeure omstændigheder. Denne begrænsning er gældende, selvom det er Långiver selv, der udsættes for eller foretager sådanne handlinger som strejker, boykots, blokader eller lockouts.

9.2 EMB kan ikke holdes ansvarlig for betaling af rykkergebyrer, relateret til overskridelse af Kreditors betalingsfrist, såfremt Kunden har oprettet en betalingsaftale eller gennemført en fuld betaling, efter at Kreditors betalingsfrist er overskredet. EMB gennemfører Betalingen til Kreditor til først kommende bankdag. Hvis denne bankdag falder efter Kreditors betalingsfrist, kan EMB ligeledes ikke holdes ansvarlig for evt. rykkergebyrer.

 

 1. KREDITVÆRDIGHEDSVURDERING

10.1 Kunden giver ved ansøgning om en Betalingsaftale sit samtykke til, at EMB kan foretage en eller flere løbende kreditværdighedsvurderinger af Kunden ved brug af E-SKAT, Kreditregisteret, RKI, IDQ, og andre lignende services.

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

11.1 For at overholde Hvidvasklovgivningen, databeskyttelseslovgivningen og EMB’s øvrige forpligtelser, indsamler og behandler EMB en række personoplysninger om Kunden. Der henvises til EMB’s Persondatapolitik for yderligere informationer om EMB’s indsamling af personoplysninger om kunden.

 1. FORTROLIGHED

12.1 Enhver oplysning om Kunden behandles fortroligt af EMB, og oplysninger videregives ikke til tredjemand uden Kundens forudgående samtykke

12.2 Uanset pkt. 12.1 er EMB berettiget til at videregive oplysninger om Kunden til EMB’s revisorer og advokater, eksterne inkassovirksomheder, SKAT, øvrige rådgivere samt tredjemand gennem hvem Betalingsaftalen gennemføres, eller til hvem Betalingsaftalen eventuelt er overdraget til, under forudsætning af at oplysningerne behandles fortroligt, og at videregivelsen er nødvendig for opfyldelsen af den pågældendes opgave.

 

 1. KLAGEADGANG

13.1 Hvis der opstår en konflikt og/eller hvis en Kunde ønsker at klage over EMB, kan Kunden rette henvendelse til EMB på support@eatmybill.com med klar angivelse af navn, adresse og kundenummer.

 

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1 Forretningsbetingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

14.2 Enhver tvist, som måtte udspringe af disse Forretningsbetingelser, og som ikke kan løses i almindelighed mellem Parterne, skal anlægges ved Københavns Byret.

Prisliste, inkl. moms

Faktureringsgebyr ved ratebetaling                             9,95 DKK

Faktureringsgebyr ved engangsbetaling                   19,95 DKK 

Rykkerskrivelser, pr stk.                                            100,00 DKK

Ændringsgebyr                                                              25,00 DKK

Klage over p-afgift, servicegebyr                              24,95 DKK